Nhân viên kinh doanh, ngày 22/12 lúc 10:19
Giá: 5,000,000, tại Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh, ngày 19/12 lúc 10:20
Giá: 126,000, tại Hồ Chí Minh
Việc tìm người, ngày 30/10 lúc 20:07
Giá: 100,000, tại Hà Nội