Vật liệu xây dựng, ngày 17/12 lúc 10:30
Giá: 750, tại Hồ Chí Minh