Tủ lạnh - ĐH - Nóng lạnh, ngày 28/03 lúc 16:05
Giá: 2,000,000, tại Hồ Chí Minh