Thực phẩm đóng gói, ngày 09/11 lúc 13:16
Giá: 20, tại Hồ Chí Minh