Thực phẩm đóng gói, ngày 14/04 lúc 20:22
Giá: 80,000, tại Hồ Chí Minh