Thiết bị sản xuất, ngày 12/01 lúc 09:09
Giá: 1,000, tại Hà Nội