Việc tìm người, ngày 30/10 lúc 20:07
Giá: 100,000, tại Hà Nội