Các loại hình khác, ngày 27/06 lúc 11:03
Giá: 1,000, tại Hà Nội