Xây dựng, ngày 19/07 lúc 08:45
Giá: 1,300,000, tại Hồ Chí Minh