Vật liệu xây dựng, ngày 09/04 lúc 15:45
Giá: 2,700,000, tại Hồ Chí Minh