Thiết bị sản xuất, ngày 01/03 lúc 14:34
Giá: 1,000, tại Hồ Chí Minh