Thiết bị sản xuất, ngày 17/06 lúc 09:40
Giá: 1,000, tại Hồ Chí Minh