Máy tính - Laptop, ngày 05/07 lúc 16:20
tại Hồ Chí Minh