Làm đẹp, ngày 25/12 lúc 15:21
Giá: 630,000, tại Hồ Chí Minh
Làm đẹp, ngày 15/12 lúc 11:50
Giá: 490,000, tại Hồ Chí Minh
Làm đẹp, ngày 03/12 lúc 14:04
Giá: 480,000, tại Hồ Chí Minh