In ấn - Quảng cáo, ngày 24/09 lúc 14:30
Giá: 250,000, tại Hồ Chí Minh