Nội - Ngoại thất, ngày 04/05 lúc 15:22
Giá: 1,000, tại Hải Phòng