Các loại hình khác, ngày 07/07 lúc 10:26
Giá: 1,000, tại Hải Phòng