Các loại hình khác, ngày 05/09 lúc 15:45
Giá: 1,000, tại Hải Phòng