Vật liệu xây dựng, ngày 12/11 lúc 15:08
tại Hải Phòng