Vật tư - Nguyên phụ liệu, ngày 05/07 lúc 09:18
tại Hà Nội