Vật liệu xây dựng, ngày 14/08 lúc 14:37
tại Hà Nội