Vật liệu xây dựng, ngày 10/12 lúc 09:05
tại Hà Nội