Thời trang, ngày 05/11 lúc 15:36
Giá: 520,000, tại Hà Nội
Thời trang, ngày 10/10 lúc 21:50
Giá: 520,000, tại Hà Nội