Thiết bị sản xuất, ngày 24/08 lúc 15:37
Giá: 16,000,000, tại Hà Nội