Thiết bị sản xuất, ngày 01/11 lúc 10:32
Giá: 1, tại Hà Nội
Thiết bị sản xuất, ngày 31/10 lúc 09:30
Giá: 1,000, tại Hà Nội
Thiết bị sản xuất, ngày 30/10 lúc 15:02
Giá: 1,000, tại Hà Nội