Tủ lạnh - ĐH - Nóng lạnh, ngày 21/06 lúc 12:52
Giá: 500,000, tại Hà Nội