In ấn - Quảng cáo, ngày 21/05 lúc 16:53
Giá: 1,000, tại Hồ Chí Minh