Các loại hình khác, ngày 12/01 lúc 15:51
tại Hồ Chí Minh